Obchodní podmínky

spol. Advantage-fl.cz s.r.o., IČ: 28217179, se sídlem Ke Kameni 266, 251 62 Louňovice, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 133219 

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky obsahují podmínky prodeje zboží-potřeby a produkty pro zlatníky (dále jen „zboží“) a jsou platné výhradně jako součást kupní smlouvy uzavřené mezi spol. Advantage-fl.cz s.r.o. jako prodávajícím, na jedné straně, a další osobou jako kupujícím, na druhé straně, přičemž k uzavření kupní smlouvy může dojít ústně, v písemné formě s podpisy účastníků na jedné listině nebo formou objednávky a jejího následného akceptování prodávajícím. Tyto obchodní podmínky platí i pro nákup v internetovém obchodě http://www.ad­vantage-fl.cz.

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky či přímo uzavřením kupní smlouvy stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Při objednání zboží s použitím prostředků komunikace na dálku (internet či telefon), přijde kupujícímu obratem na emailovou adresu, kterou uvedl při objednání, potvrzení objednávky. Pokud tento e-mail nepřijde, zkontroluje kupující, jestli nezadal při registraci špatnou e-mailovou adresu. Jestliže je e-mailová adresa v pořádku a potvrzení objednávky přesto nepřišlo, má kupující možnost kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@advantage-fl.cz nebo v pracovní době na +420605216756.

Jestliže prodávající kupujícímu objednávku písemně nepotvrdí, avšak kupujícímu dodá objednané zboží, dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem převzetí zboží kupujícím.

3. Doba platnosti nabídky zboží a ceny zboží je časově neomezena, pokud prodávající výslovně neuvede něco jiného, přičemž prodávající je oprávněn tuto nabídku měnit.

4. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a případné náklady na dopravu (poštovné).

5. Kupující nenese žádné náklady v souvislosti s učiněním objednávky zboží.

6. V případě, že objednávané zboží není skladem, vyhrazuje si prodávající právo na možnost změny ceny produktu po jeho naskladnění.

III. Dodání zboží

Pokud se účastníci nedohodnou jinak, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním kupujícímu ve skladu či provozovně prodávajícího v České republice nebo jeho dodáním na místo určené kupujícím. Kupující bude vždy zpravidla prostřednictvím e-mailu informován o tom, že předmětné zboží je připraveno k předání resp., že bylo vyskladněno a že bude dodáno v určitý den na příslušné místo dodání.

IV. Finanční ujednání

1. Součástí kupní ceny je DPH v zákonné výši. V případě zasílání zboží kupujícímu je s cenou účtováno i poštovné dle sazeb uvedených v potvrzení objednávky.

2. Kupující má následující možnosti způsobů platby.

a) Dobírka – platba hotově při převzetí zboží.

Kupující uhradí cenu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího či jako tzv. dobírku převzetí zboží v jiném místě určeném kupujícím. Při předání zboží bude kupujícímu předán i řádný daňový doklad.

b) Převodem z účtu – platba předem.

Kupující uhradí zboží bankovním převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží. V případě platby předem bude prodávajícím vystavena zálohová faktura, na základě které uhradí kupující cenu. Kupující uhradí cenu výhradně na bankovní účet prodávajícího uvedený v zálohové faktuře. Prodávající pak ihned po obdržení platby učiní potřebné kroky k dodání zboží. Při předání zboží bude kupujícímu předán i řádný daňový doklad.

3. V případě možnosti kombinace individuálních slev zákazníka a akční snížené ceny zboží nebo jiné časově omezené nabídky se slevy nesčítají a platí vždy nárok na vyšší slevu.

V. Užití dárkového poukazu

1. Hodnota a platnost dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu.

2. Dárkový poukaz je označen kódem.

3. Dárkové poukazy nelze směnit za peníze.

4. Jeden dárkový poukaz lze použít jen v rámci jednoho nákupu.

5. Dárkový poukaz ve vybrané hodnotě může být využit k úhradě objednávky nebo její části ve výši uvedené na dárkovém poukazu.

6. Pokud je hodnota zboží nižší, než je hodnota poukazu, finanční rozdíl se nevyplácí ani nenahrazuje.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí přijetí poškozeného, falsifikovaného či jinak viditelně znehodnoceného dárkového poukazu.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů, přičemž v případě odstoupení z důvodu, které nejsou na straně prodávajícího, ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od smlouvy si účastníci bezodkladně vydají vše, co do té doby vzájemně plnili.

2. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. VII. odst. 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek a dále pak zejména v těchto případech:

 • jestliže je prodlení prodávajícího s dodáním zboží porušením smlouvy podstatným způsobem, přičemž kupující v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o prodlení dozvěděl.
 • bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, je-li smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména internet), ledaže jde o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující do 14 dnů od takového odstoupení zašle nebo předá prodávajícímu předmětné zboží ve stejném stavu, v jakém zboží získal. Pokud není vrácené zboží v původním stavu, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení kupujícímu úměrnou částku (nikoli však dříve než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na adresu provozovny prodávajícího Advantage-fl.cz s.r.o., U trati 38, Praha 10, 100 00 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@advantage-fl.cz.

VII. Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, o které věděl, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

2. Není-li sjednáno něco jiného, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.

3. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, množství a stav zboží při jeho dodání. Pokud je kontrola zboží při dodání obtížná či nemožná, je kupující povinen provést kontrolu zboží následně bez zbytečných odkladů.

4. Pokud kupující obdrží zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou (zejména neúmyslná záměna při balení zboží) nebo obdrží zboží vadné, zašle či předá osobně nepoužité zboží v původním či jiném vhodném obalu spolu s dodacím listem/fakturou (či kopií těchto listů) zpět prodávajícímu a přiloží soupis event. vad. Následně prodávající dodá kupujícímu nové zboží.

5. Je-li uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, přebírá prodávající záruku za jakost zboží po dobu 12 měsíců, pokud není ohledně konkrétního zboží (např. u zboží podléhající rychlejší zkáze) prodávajícím uvedeno něco jiného. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

6. Je-li uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, přebírá prodávající záruku za jakost zboží vždy ad hoc v každém jednotlivém případě, zpravidla v návaznosti na záruku poskytovanou dodavatelem prodávajícího.

7. V případě reklamace na sádru či vosky, kupující kontaktuje prodávajícího vždy nejprve telefonicky nebo e-mailem. V rámci reklamace je pak třeba uvést detailně kompletní pracovní proces a u sádry specifikovat číslo šarže (dle obalu zboží).

8. Záruční doba běží od dodání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

10. Při reklamaci zboží v záruční době zašle či předá kupující zboží prodávajícímu v původním či jiném vhodném obalu a přiloží specifikaci důvodu reklamace se soupisem vad.

11. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je kupující povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu. Prodávající vyřídí reklamaci v přiměřené době, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

VIII. Údaje o zvláštních právech kupujícího-spotřebitele vznikajících z vadného plnění, jakož i o jeho právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

4. Nemá-li zboží náležité vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající jakožto správce osobních údajů kupujících - fyzických osob (subjektů údajů) poskytuje v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízením Evropského Parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) subjektům údajů následující informace.

2. Právním základem (právním titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (v rámci které jsou osobní údaje prodávajícímu poskytovány), oprávněné zájmy prodávajícího spočívající v evidenci smluvních (závazkových) partnerů, jakož i plnění povinností prodávajícího ve smyslu vedení účetnictví (vedení účetní a daňové evidence).

3. Účelem zpracování osobních údajů je evidence a naplňování smlouvy (včetně práv kupujícího z odpovědnosti za vady) a vedení účetnictví.

4. Osobní údaje mohou být prodávajícím zpřístupněny těmto třetím osobám - příjemcům: zpracovatelům zpracovávajícím osobní údaje pro prodávajícího na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

5. Osobní údaje budou u prodávajícího uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování (v souladu s trváním právního titulu pro zpracování údajů).

6. Kupující má jakožto subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má (v případech stanovených Nařízením) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má (za podmínek dle Nařízení) subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo, aby osobní údaje byly předány jinému správci.
 • Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost). V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že správce přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající a kupující se mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, pokud se na jejich změně dohodnou. V takovém případě mají dohodnuté změny přednost před příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2. Pokud některá ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek pozbudou platnosti, zůstávají ostatní ustanovení platná.

3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást příslušné kupní smlouvy, která bude u prodávajícího uložena a kupující k ní bude mít na vyžádání přístup.

4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@advantage-fl.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Recenze, které jsou na eshopu uvedeny, jsou kontrolovány dle data a času vzniku objednávky. Kontroluje se skutečnost, zdali konkrétní objednávka byla dodána spotřebiteli a následná recenze je tedy relevantní.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 2.3.2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v prodejnách Advantage-fl.cz s.r.o. nebo elektronicky na www.advantage-fl.cz.